تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage851.21
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage1,160.20
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage5.56
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage9.90
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage2.42
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage5.62
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6