تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage655.87
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage800.18
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage21.85
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage27.65
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage2.42
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage4.16
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6