تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage865.81
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage1,093.27
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage5.56
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage9.76
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage3.83
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage6.44
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6