تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage823.59
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage1,620.43
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage8.00
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage17.91
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage3.95
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage15.87
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6