تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage948.59
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage3,823.04
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage11.19
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage15.71
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage5.76
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage9.04
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6