تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage633.80
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage3,768.64
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage5.66
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage16.03
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage1.88
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage5.69
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6