تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage622.04
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage3,049.58
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage2.94
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage81.05
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage3.68
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage50.61
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6