تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage685.27
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage2,093.15
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage5.21
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage12.46
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Current Usage4.53
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage7.81
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6