تهران

 • مصرف فعلی (Gb/s)Minimum Usage685.79
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage1,982.84
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity8,400
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)20

شیراز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Minimum Usage19.12
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage28.55
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6

تبریز

 • مصرف فعلی (Gb/s)Minimum Usage0.04
 • بیشینه مصرف (Gb/s)Maximum Usage1.09
 • ظرفیت (Gb/s)Total Capacity460
 • اعضای مرکز (ASN)Members (ASN)6